photography. Hideyuki Sakuma
fashion. Takumi Noshiro
issue 8 – behind the scenes

top. Bibiy.
top. Bibiy. | skirt. AKIKOAOKI
top. Bibiy. | skirt. Bibiy. | shoes. AKIKOAOKI
top. Bibiy. | skirt. Bibiy.
one piece. MIKIOSAKABE
one piece. MIKIOSAKABE
top. tsuyoshi yao
top. tsuyoshi yao

photography. Hideyuki Sakuma
fashion. Takumi Noshiro
model. Indigo
hair. kEITA
make up. Mari Kobayashi